Regulamin usług hostingu UnionTeam

z dnia 2018.05.24

§ 1

Pomoc techniczna

 1. Pomoc techniczna świadczona jest w godzinach 9:00 do 17:00 w dni robocze.
 2. Kontakt do pomocy technicznej:
  email: serwis@unionnet.pl
  tel./sms: 603193851
  UnionNet zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenia do pomocy technicznej w ciągu 48h.

§ 2

Odpowiedzialność UnionNet

 1. UnionNet jest odpowiedzialne, zgodnie z zasadami prawa cywilnego, za usługi świadczone Klientom. UnionNet zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapewnić Klientowi odpowiednie działanie usługi, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przerwanie usługi zostało wykonane na żądanie właściwego polskiego lub zagranicznego organu administracyjnego bądź sądu lub z innych przyczyn określonych niniejszym Regulaminem lub niezależnych od UnionNet.
 2. UnionNet zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania połączenia z Internetem serwera wydzierżawionego Klientowi, w następujących przypadkach:
  1. jeśli serwer ten jest zagrożeniem dla utrzymania bezpieczeństwa platformy UnionNet, w szczególności gdy będzie to spowodowane włamaniem na wyżej wymieniony serwer. UnionNet zobowiązuje się wznowić połączenie w momencie usunięcia przez Klienta wymienionych błędów. W przypadku nie usunięcia błędów przez Klienta w oznaczonym przez UnionNet, odpowiednim terminie, UnionNet jest upoważnione do niezwłocznego rozwiązania umowy.
  2. w przypadku otrzymania przez UnionNet urzędowego zawiadomienia organu bądź sądu polskiego lub zagranicznego lub też otrzymania wiarygodnej wiadomości o wykorzystywaniu serwera przez Klienta w sposób zabroniony przez prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, mogący spowodować odpowiedzialność cywilnej i/lub karną klienta lub UnionNet i/lub mogąca przyczynić się do naruszenia praw osób trzecich bądź też zagrażający sprawnemu funkcjonowaniu platformy UnionNet, a w szczególności stanowiący naruszenie przez klienta zakazów i zobowiązań określonych w § 3 Regulaminu.
  3. nie uwzględnienia zaleceń UnionNet,
  4. udostępnianie haseł podanych do wiadomości Klientowi osobom trzecim,
  5. naruszania przez Klienta zakazów określonych w § 3 Regulaminu pomimo przekazania przez UnionNet pocztą elektroniczną wezwania do bezzwłocznego zaprzestania działalności, o której mowa w tych punktach.
 3. UnionNet jest zobowiązane do powiadomienia Klienta pocztą elektroniczną o przerwaniu wykonywania usługi.
 4. W przypadku przerwania usługi z przyczyn określonych w w/w punktach UnionNet nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku przerwania wykonywania usług, ani też nie jest zobowiązane do zwrotu ceny wpłaconej uprzednio przez Klienta.
 5. Ponadto UnionNet nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przerwaniem wykonywania świadczenia w przypadku jeśli wykonanie zobowiązania wynikającego z warunków ogólnych jest utrudnione lub uniemożliwione z powodu pożaru, wybuchu, usterki sieci transmisji, zniszczenia instalacji, epidemii, trzęsienia ziemi, powodzi, braku prądu, wojny, embarga, prawa, nakazu, żądania lub wymogu właściwego organu państwowego polskiego lub zagranicznego, strajku, utraty zezwolenia operatora telekomunikacyjnego, lub innej okoliczności niezależnej od UnionNet.
 6. W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności UnionNet jest zwolnione z dotrzymania swoich zobowiązań w granicach, w jakich wykonanie zobowiązania jest niemożliwe lub utrudnione. Klient tym samym zostaje zwolniony z dotrzymania swoich zobowiązań wzajemnych. Klient nie ma prawa żądania rozwiązania umowy pod warunkiem, że UnionNet dołoży należytej staranności w celu uniknięcia przyczyn nie dotrzymania umowy, i działa niezwłocznie w celu kontynuowania współpracy, skoro tylko przyczyny zostaną usunięte.
 7. Jeżeli opisany w niniejszym punkcie problem, który spowodował przerwanie świadczenia usługi będzie trwał dłużej niż 30 dni od momentu powiadomienia o nim drugiej strony, umowa będzie mogła zostać rozwiązana na żądanie jednej ze stron, bez prawa do żądania odszkodowania.
 8. UnionNet nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, dźwięk, tekst, obrazy, zdjęcia, elementy formy, dane dostępne na stronie internetowej umieszczonej na serwerze Klienta, przesyłane lub umieszczone w internecie przez Klienta.
 9. UnionNet nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się z zobowiązań przez operatorów sieci (w szczególności dostawców dostępu do internetu) i/lub za usterki, za które oni ponoszą odpowiedzialność.
 10. UnionNet nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie rozumiane jako wszelkie szkody nie będące bezpośrednim i wyłącznym rezultatem częściowej lub całkowitej usterki usługi wykonanej przez UnionNet. UnionNet nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody handlowe, utratę zamówień, naruszenia renomy, dobrego imienia, jakiekolwiek problemy handlowe, utratę korzyści lub Klientów (będących na przykład wynikiem rozpowszechniania informacji o Klientach wskutek włamania do systemu).
 11. UnionNet wykonuje cykliczne kopie bezpieczeństwa danych umieszczonych przez Klienta na serwerze, ale to do klienta należy przedsięwzięcie wszelkich niezbędnych środków w celu ich zabezpieczenia przed utratą oraz regularnej archiwizacji.
 12. Na serwerze uruchomiony jest filtr antyspamowy usuwający niechcianą pocztę email o prawdopodobieństwie wynoszącym powyżej 10 punktów bez powiadomienia Klienta. Email z prawdopodobieństwem spamu 5 do 10 punktów zostaje oznaczony jako SPAM i jest dostarczany do Klienta. Filtr włączony jest dla każdego użytkownika poczty email.

§ 3

Zobowiązania i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient nie ma fizycznego dostępu do sprzętu serwera.
 2. Klient jest odpowiedzialny za poufność haseł dających dostęp do serwera i kont klienta.
 3. Klient ponosi konsekwencje niewłaściwego funkcjonowania Usługi, jeśli to wynika z używania hasła przez jego personel lub przez każdą osobę, której Klient hasło (hasła) przekazał.
 4. Klient działa jako jednostka niezależna i sam ponosi ryzyko swojej działalności. Klient jest odpowiedzialny za serwisy i strony internetowe utworzone w ramach posiadanej Usługi, za treść przesyłanych, rozpowszechnianych lub gromadzonych informacji, za ich eksploatację i aktualizację, jak również za wszystkie pliki, zwłaszcza dane adresowe. Klient zobowiązuje się nie naruszać praw innych, zwłaszcza praw osobistych, praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności praw autorskich, prawa do patentów czy firmy.
 5. UnionNet nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych, rozpowszechnianych lub gromadzonych informacji, za ich eksploatację i aktualizację, jak również za wszystkie pliki, zwłaszcza dane adresowe.
 6. Klient oświadcza, że w pełni akceptuje wszystkie zobowiązania prawne wynikające z świadczonych przez siebie usług. UnionNet nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia prawa przez Klienta związane ze świadczeniem przez niego usług.
 7. Klient zobowiązuje się nie instalować stron o charakterze pornograficznym, rasistowskim, dyskryminującym, promującym wartości niezgodne z Konstytucją RP lub innych niezgodnych z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej oraz takich, które zawierają linki do tego typu stron. Są one zabronione na serwerach UnionNet.
 8. Zabrania się także tworzenia stron zawierających informacje związane z sektami, ani przekierowywać swojej domeny na tego typu strony.
 9. Zabroniona jest działalność Klienta polegająca na instalowaniu na serwerach UnionNet aplikacji umożliwiających wymianę plików oraz wymianę informacji o lokalizacji tych plików, w tym plików dźwiękowych jak również innych multimediów (film, obraz itd.) do których nie posiada on praw autorskich i które nie są jego własnością.
 10. Klient zobowiązuje się również do nie umieszczania na swojej stronie linków do stron proponujących ten typ usług i do nie przekierowywania swojej domeny na tego typu strony.
 11. Klient jest poinformowany, że własność intelektualna jest chroniona przez odpowiednie normy prawne i że każda działalność prowadząca do naruszenia tych praw jest zabroniona na serwerze UnionNet.
 12. Klient oświadcza UnionNet, że przysługują mu wszystkie prawa własności intelektualnej na wszystkich polach eksploatacji do utworzonych przez siebie stron, to znaczy m. in prawa kopiowania, prezentowania i rozpowszechniania, na ustalony okres w zakresie wymaganym do świadczenia usługi hostingu.
 13. Klient oświadcza, że otrzymał wszystkie zezwolenia w dziedzinie praw autorskich. Klient zobowiązuje się do ujawnienia na swojej stronie internetowej nazwiska i adresu właściciela lub autora tej strony zgodnie z obowiązującym prawem.
 14. Zabroniona jest działalność klienta polegająca na uruchamianiu streamingu audio/video oraz udostępnienia serwera UnionNet jako mirrorów (obrazów) zawartości.
 15. Klient zobowiązany jest do poszanowania ogółu obowiązujących przepisów prawnych.
 16. Klient zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO.
 17. Klient zobowiązuje się względem UnionNet, że osoby trzecie nie będą wysuwały roszczeń względem UnionNet związanych z treścią informacji przesyłanych, rozpowszechnianych, kopiowanych, tych, które wynikają z naruszenia prawa prywatnego, prawa własności związanego z patentem, z firmą, z rysunkami i modelami, praw autorskich lub tych wynikających z aktu nieuczciwej konkurencji lub naruszenia porządku publicznego, zasad i zwyczajów stosowanych w Internecie, dobrych obyczajów, szacunku dla prywatności (np. tajemnica korespondencji) lub norm praw karnego. Jeśli jednak osoby trzecie wystąpią wobec UnionNet z roszczeniami z tego tytułu,
 18. Klient wypłaci UnionNet odszkodowanie odnoszące się do wszelkich kosztów i wydatków, które UnionNet poniosło z tego tytułu, w tym honoraria i koszty porad prawnych.
  Klient zobowiązuje się zapłacić bezpośrednio osobie trzeciej podnoszącej roszczenie całą sumę, której żądała ona od UnionNet. Poza tym, Klient zobowiązuje się interweniować na żądanie UnionNet, jeśli skierowano przeciwko UnionNet pozew, jak również chronić UnionNet przed wszelkimi roszczeniami, które byłyby podnoszone przeciwko UnionNet z tej okazji.
  Klient zobowiązany jest osobiście rozwiązywać sprawy związane z reklamacjami i procedurami, jakakolwiek byłaby ich forma, cel i natura, które byłyby sformułowane przeciwko UnionNet i które wiązałyby się z zobowiązaniami podjętymi przez Klienta w związku z niniejszą umową.
 19. Używanie SPAMU jest całkowicie zabronione. Klient zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywał funkcji swojej poczty elektronicznej do wysyłania wiadomości w dużej ilości (przesyłki masowe oraz SPAM) czy też przesyłek do osób, które nie chcą ich otrzymywać. Przesyłki masowe zgodne z polskim prawem, mogą być rozsyłane wyłącznie za zgodą i wiedzą UnionNet. Zezwolenie może jednak dotyczyć wysyłki masowej WYŁĄCZNIE do osób, które w sposób jawny wyraziły chęć otrzymania takiej korespondencji. UnionNet nie zezwala na wysyłanie zapytania o zezwolenie na przesłanie informacji handlowej - taka korespondencja zostanie potraktowana jako SPAM.
 20. Zabronione jest również uruchamianie na serwerze aplikacji służących do atakowania lub włamywania się na inne serwery przy pomocy takich technik jak: skanowanie portów, sniffing, spoofing.

§ 4

Warunki końcowe

 1. Złamanie regulaminu skutkuje natychmiastowym zawieszeniem świadczenia usługi bez prawa rekomensaty.